top of page
Conference

כנסים

העמותה עורכת כנסים בנושאים שמעלים סוגיות עקרוניות שאינן מטופלות די הצורך על ידי מערכת בריאות הנפש. לכנסים מיועדים להציף בדיון הציבורי נושאים שקופים הנדחקים מן הדיון הציבורי בבריאות הנפש ומן העשייה של העוסקים בבריאות הנפש. הכנסים הם אמצעי להעלות לתודעה של הקהילה המקצועית ושל מעצבי המדיניות  לגבי הנושאים הבוערים ומציקים לבני המשפחה והמתמודדים.  

 

במקביל תפקיד הכנסים לחזק את קהילת בני המשפחה המטפלים באדם עם מוגבלות סוציופסיכיאטרית על ידי יצירת מפגשים בין אישיים ומפגשים קבוצתיים בין חברי העמותה. והנושאים המועלים נוגעים בצרכים של החברים. הדיונים הם בנושאים הקשורים לבני המשפחה, והם מזמנים אפשרויות להקל ולתת מענה לשאלות, מחשבות ולבטים. בכנסים בני המשפחה ומתמודדים נפגשים עם אנשים שלהם אתגרים דומים ומקבלים תחושה של ״את/ה לא לבד״. 

 

הכנסים מעודדים את בני המשפחה להיכנס לפעילות אקטיביסטית למען זכויות המתמודדים ובני משפחותיהם. יותר ויותר אנשים נרשמים כחברים בעמותה, וביניהם אנשים שמכירים בחשיבות הסנגור למען זכויות מתמודדים ובני משפחה הרוצים לתרום מזמנם לקידום נושאים שונים.

קידום מעמד המשפחה וזכויותיה

29.12.2022

כנס "מעמד וזכויות המשפחה" עסק בפער בין המצוי לנדרש במקומה של המשפחה כמטפלת במתמודד וכחלק ממערך המוגבלות והזכאות לתמיכה. בכנס דנו בהבטים חברתיים, משפטיים וכלכליים יחד עם השוואות לחו"ל וזיקה למוגבלויות אחרות. ובעיקר, הכנס הציב חזון חדש ועקרונות לתכנית פעולה.

הכנס התקיים בבית שלום עליכם בתל אביב.

תכניית הכנס

לצפיה בכנס

כנס 2021

הכנס המקוון התקיים במהלך שבוע בריאות הנפש העולמי, ע"י הארגונים לשמ"ה, עצמה

ומשפחות בריאות הנפש ואמונת"כ. השתתפו בו כ- 1,100 מתמודדים, בני משפחה, אנשי מקצוע רבים ומקבלי החלטות. הכנס עורר תהודה לא מעטה ותרם להעלאת הנושא למודעות של קובעי המדיניות בצורך האקוטי בשינוי ובהקמת "צוותי משבר".

https://youtu.be/6q4MUgiMiDE

צוותי משבר
13.10.2020

הכנס התקיים במהלך שבוע בריאות הנפש העולמי, ע"י הארגונים לשמ"ה, עצמה

ומשפחות בריאות הנפש ואמונת"כ. השתתפו בו כ- 1,100 מתמודדים, בני משפחה, אנשי מקצוע רבים ומקבלי החלטות. הכנס עורר תהודה לא מעטה ותרם להעלאת הנושא למודעות של קובעי המדיניות בצורך האקוטי בשינוי ובהקמת "צוותי משבר".

https://youtu.be/6q4MUgiMiDE

 

"כשגוף ונפש מתמודדים בהפליה"
15.12.2019

השפעת הסטיגמה במפגש בין מתמודדים והרפואה הציבורית.

הכנס היה לזכרה של פרט שומרי ז”ל, אחותה של פעילת העמותה ציפי עיינות.

״הזכות לזוגיות בקרב מתמודדי נפש"
3.7.2018

בקהל נכחו מתמודדים, בני משפחה רבים ואנשי מקצוע. במהלך הכנס וסביב מעגלי השיח, נחשפו סיפורים אישיים רבים, ועלה צורך גדול בקבלת סיוע ותמיכה למתמודדים ובני המשפחה. 

הזכות לזוגיות והזכות להקמת משפחה היא חלק מזכויות אדם בסיסיות ולאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בכלל זה. הנושא נגע במשתתפים כי רבים חוו סטיגמות שליליות הקיימות בחברה כולל המתמודדים עצמם, קרובי משפחה, והמערכות המטפלות.

בשנה הקרובה נקיים כנס נוסף והודעה על תוכנו והמועד יפורסמו מבעוד מועד.

״ריבוי מוגבלויות ותחלואה כפולה״
2.7.2017

בכנס השתתפו 180 איש והוא נערך בסמינר הקיבוצים.  
 

תחלואה כפולה, וריבוי מוגבלויות הם נושאים שאינם מטופלים דיים במערכת בריאות הנפש. אנשים עם תחלואה כפולה או יותר ממוגבלות אחת נפלטים ממסגרות שיקום,  לעיתים כשהם מטופלים, אין להם מסגרות המשך. בהעדר מסגרות טיפוליות מתאימות חלק מהמתמודדים עם תחלואה כפולה הופכים להיות דרי רחוב, אין מספיק מדריכי רחוב המיומנים ביצירת קשר, מבינים את נושא התחלואה הכפולה כעבודה איטית של רכישת אמון.

כנס ייסוד העמותה ״אחרי,מי ידאג?"

21.9.2016

בכנס השתתפו כ200 אנשים והוא נערך בבית שלום עליכם בתל אביב.

bottom of page