top of page

כלכלת בריאות הנפש

דוח אתגרי מערכת בריאות הנפש
ינואר 2024

דוח חשוב וראשון מסוגו בוחן לראשונה את העלות הכלכלית של תחום בריאות הנפש בישראל על מגוון מרכיביו, הקיימים והנדרשים, ומציע מודל תקציבי ראוי לתמיכה בצרכי מערכת בריאות הנפש הציבורית. המסמך מציג תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות.

 

הדוח הוכן בידי הצוות הכלכלי של קואליציית ארגוני בריאות הנפש שבראשו עמד יו״ר משפחות בריאות הנפש גדי רוזנטל אשר כיהן גם ככותב הראשי, בסיוע של חברת רציונל ובמימון הקרן הפילנטרופית של משפחת אלמוג זכאי.


תחום בריאות הנפש מקבל חשיפה רבה בשנים האחרונות בעיקר בעקבות מגפת הקורונה והעלאת המודעות להשפעת המצב הנפשי על תחומי חיים נרחבים. הנושא עולה כעת ביתר שאת מול אירועי ה7- באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". לאורך השנים רבים התריעו על מצבה הקשה של מערכת בריאות הנפש, על הסטיגמה כלפי תחום בריאות הנפש מצד מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות והצורך לנפץ אותה. כעת אנו עומדים בפני משבר חמור, שלא היה כדוגמתו ואדוות השפעתו יהיו כאן בעשורים הבאים. משבר זה מחייב פעולה משמעותית להתמודדות הן עם הצרכים והאתגרים טרם המלחמה והן עם השלכות המלחמה בקרב האנשים שנפגעו נפשית ובקרב מעגלי ההשפעה השונים.
 

מטרת דוח זה, הראשון מסוגו בישראל, להציג את הנתונים המרכזיים בנוגע להשקעה הציבורית בבריאות הנפש, פילוחה, והצבעה על הפערים במתן המענים הנדרשים לצרכי האוכלוסייה. הדוח מגדיר את ההיקף הראוי של ההוצאה הציבורית ואת תמהיל הרכיבים הסביר, אשר יגדיל את השפעתם המיטיבה של השירותים הניתנים בקהילה. כמו כן, מגדיר הדוח את החוסרים המרכזיים במערכת יחד עם המלצות על עקרונות פעולה הנדרשים להתבצע תחת תוכנית לאומית כוללת בבריאות הנפש, יחד עם פעולות הצלה מיידיות.

חברי הפאנל בכנס אתגרי מערכת בריאות הנפש ינואר 2024

חברי הפאנל בכנס אתגרי מערכת בריאות הנפש ינואר 2024

גדי רוזנטל, יו״ר עמותת משפחות בריאות הנפש

גדי רוזנטל, יו״ר עמותת משפחות בריאות הנפש

המסמך הכלכלי - הרצאתו של גדי רוזנטל, יו״ר העמותה

bottom of page